Aktualności

Ochrona przeciwpożarowa - jak zapobiegać pożarom?

Aktualność


Ochrona przeciwpożarowa - jak zapobiegać pożarom?

Skuteczne zapobieganie pożarom pełni kluczową funkcję dla bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w danym budynku. W Polsce obowiązuje wiele przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, m.in. Ustawa o Prawie Budowlanym oraz Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Celem ochrony przeciwpożarowej jest realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem. Dzięki rozwojowi technologicznemu oraz zwiększającej się świadomości społeczeństwa dotyczącej ochrony przeciwpożarowej liczba wypadków z ogniem stale maleje.

Zasady ochrony przeciwpożarowej

Pierwszą, główną zasadą ochrony przeciwpożarowej jest utrzymywanie obiektu w zabezpieczeniu przed pożarem oraz jego prawidłowe użytkowanie w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko wypadków do minimum. Przede wszystkim w budynku powinna się znaleźć instrukcja zachowania w razie zagrożenia pożarowego. Należy ją umieścić w widocznym miejscu, które jest dostępne dla wszystkich użytkowników danego budynku. Zagrożenie wystąpienia pożaru w budynku zwiększają także takie czynności jak: palenie papierosów w miejscach, które nie są do tego przeznaczone, używanie otwartego ognia w zamkniętym pomieszczeniu, użytkowanie wadliwych urządzeń elektrycznych lub zepsutej instalacji elektrycznej, pozostawianie elektrycznych urządzeń grzewczych bez nadzoru, przechowywanie materiałów palnych w pobliżu instalacji lub urządzeń mocno się nagrzewających.

Elementy ochrony przeciwpożarowej

Warto także podkreślić istotę wyposażenia budynku w odpowiednią ilość elementów ochrony przeciwpożarowej. Podstawowym urządzeniem przeciwpożarowym jest gaśnica. Zgodnie z polskim prawem powinna być ona koloru czerwonego i należy ją umieścić w widocznych oraz łatwodostępnych miejscach. Jeśli mówimy o ochronie przeciwpożarowej miejsca pracy, to należy także przeszkolić wszystkich pracowników z użytkowania gaśnicy oraz sposobu ewakuacji z budynku. Dodatkową ochronę obiektu stanowią także czujki dymu, bramy przeciwpożarowe, zraszacze czy zabudowa przeciwpożarowa.

Konserwacja elementów ochrony przeciwpożarowej

Oprócz odpowiedniej ilości i prawidłowego rozmieszczenia elementów ochrony przeciwpożarowej istotna jest także ich regularna konserwacja. Elementy ppoż. należy poddawać konserwacji tak często, jak zaleca producent, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Raz na pięć lat powinno się poddawać badaniu na maksymalne ciśnienie robocze węże stanowiące element hydrantów wewnętrznych. Wszystkie te czynności mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w budynku.

Profesjonalny serwis urządzeń ppoż.

Firma NoFire oferuje usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej i BHP od 2013 r. Zajmujemy się profesjonalnym serwisem i konserwacją elementów ochrony przeciwpożarowej. Nasz zespół tworzą doświadczeni inżynierowie i technicy pożarnictwa, specjaliści BHP oraz wykwalifikowani serwisanci i monterzy sprzętu ppoż. Dzięki wysokiej jakości naszych usług cieszymy się szerokim gronem stałych klientów, którzy współpracują z nami od lat.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt