Legalizacja gaśnic Warszawa

Dowiedz się więcej


Oferta

Przegląd gaśnic Warszawa

Obowiązujące przepisy jasno określają, że urządzenia przeciwpożarowe należy regularnie poddawać konserwacji i przeglądom technicznym z częstotliwością określoną w dokumentacji technicznej sprzętu albo instrukcji obsługi, najczęściej jednak – nie rzadziej niż raz do roku (remont, wymianę proszku należy przeprowadzać przynajmniej raz na 5 lat). Regulacje prawne w tym zakresie zawarte są w rozporządzeniu MSWiA z czerwca 2010 o ochronie przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych.


Gaśnice są jednymi z najczęściej spotykanych urządzeń technicznych w różnego rodzaju obiektach. Należy je umieszczać w widocznych i dobrze dostępnych miejscach. Muszą też mieć właściwą pojemność dostosowaną do powierzchni budynku. Odpowiedzialność za regularne przeglądy gaśnic i ich konserwację spoczywa na właścicielach, użytkownikach i zarządcach obiektów, ale inspekcji może dokonywać tylko osoba dysponująca aktualnymi dokumentami upoważniającymi ją do tego typu przeglądu.


W czasie przeglądu sprawdzany jest stan techniczny zawleczek, plomb, całego pojemnika, legalizacja UDT, stopień napełnienia środkiem gaśniczym, sposób mocowania i lokalizacja.


Czynności kontrolne potwierdzane są stosownym protokołem. Zamawiając przeglądy gaśnic w naszej firmie w Warszawie, macie Państwo pewność, że zostaną one wykonane rzetelnie, terminowo oraz z poszanowaniem wszelkich wymogów i procedur. Sprawne gaśnice nasi specjaliści opatrują naklejką kontrolną z adresem i pieczątką, naszej firmy, datą wykonanej kontroli oraz datą zalecanej następnej kontroli.


Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt